Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Trasmattor som textilt kulturarv

 

Skriver du långt? Arbeta i ett ordbehandlingsprogram vid sidan av och kopiera in texten till webbsidan. Detta för att undvika att sessionen löper ut och att texten då kan försvinna. Vi jobbar på att förlänga svarstiden.

 

Trasmattan finns i många hem och är en av våra mest klassiska inredningstextilier. Trasmattans spridning och användning har gett den status som kulturarv och den har tagits upp på den nationella förteckningen över immateriellt kulturarv i Sverige, en del av UNESCO:s konvention för bevarandet av immateriellt kulturarv. 

Med utgångspunkt i trasmattan som vardagsnära föremål och kulturarv, efterfrågas dina erfarenheter av- och uppfattningar om trasmattor.

Syftet med studien är att undersöka vad trasmattan har för värdeladdning och betydelse för människor. 

Frågorna är tänkta som vägledning. Skriv gärna en berättande text som svar. Du kan också skriva en fri text med frågelistans tema som utgångspunkt. Svaren på frågelistan kommer användas i en kandidatuppsats i etnologi vid Lunds universitet.

Svaren är anonyma och arkiveras i Lunds universitets folklivsarkiv. Inga identifierande personuppgifter kan kopplas till ditt svar. Bakgrundsuppgifter efterfrågas för att sätta svaren i ett sammanhang. Ditt deltagande är frivilligt.

Initiativtagare är Tove Lindén, etnologistuderande vid Lunds universitet.
För frågor om projektet är du välkommen att höra av dig till Tove Lindén: to5586li-s@student.lu.se
För frågor om arkivering är du välkommen att kontakta Gabi Louisedotter:  gabi.louisdotter@folklivsarkivet.lu.se

Vad är en trasmatta
Hur skulle du definiera vad som är en trasmatta? Vad anser du inte är en trasmatta? Vilka associationer gör du till begreppet och trasmattan som föremål?
Användning

Använder du trasmattor i ditt hem? Om ja, i vilka rum finns de och var kommer mattorna ifrån? Finns det trasmattor i andra hem eller miljöer du vistas i? Varför/ varför inte använder du dig av trasmattor? Om du har trasmattor i din närhet, berätta gärna om dem och vad de betyder för dig. Vilken plats i rummet ger du trasmattan och varför? Vilka andra föremål har du i närheten av din trasmatta? Vad för tankar väcker användningen av trasmattor hos dig? Hur spridd uppfattar du att användningen av trasmattor är? I vilka hem uppfattar du att trasmattor finns?

Vävning och bruk

Vilken roll spelar trasmattans material och tillverkningsmetod i förhållande till vad du anser vara en trasmatta? Beskriv gärna det du vet om trasmattors tillverkning och materialval. Har du några erfarenheter från vävning av trasmattor? Väver du själv eller finns det/ har det funnits personer i din närhet som väver trasmattor?

Arv och framtid

Har du några speciella minnen och traditioner kopplade till trasmattor? Har användningen av trasmattor förekommit under din barndom och uppväxt? Har trasmattors historia eller arv något värde för dig? Vad tror du att trasmattor kommer har för betydelse i framtiden? Ser du trasmattor som något värdefullt att bevara? Varför?

Bakgrundsuppgifter
Jag är född (årtal):
Jag är: 

Utövar du något textilt hantverk?

Jag bor: 
Mitt boende är i:
Hur kom du i kontakt med frågelistan:
(Denna fråga är obligatorisk)
Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma attanvändas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Den här frågan är obligatorisk att besvara. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistan som metod har använts sedan arkivets början. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare.

Den här frågelistan besvaras anonymt. I den mån personuppgifter förekommer i svaren behandlas de omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person och anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet (http://www.folklivsarkivet.lu.se/kontakt/) om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitets-förvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85.

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet publiceras, lägg till min e-postadress för informationsutskick:

Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en lista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur genom att meddela expedition@folklivsarkivet.lu.se