Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Snö

Hej!

Syftet med den här frågelistan är att samla in minnen, erfarenheter, tankar och känslor som hänger ihop med snö. Enligt SMHI minskar antalet dagar med snötäcke i Sverige, och det blir därför intressant att samla in berättelser om snö. Berättelserna kan till exempel handla om den snö man minns, hur man förhåller sig till snö och känner inför snö i nuet.

Du kan välja om du svarar på frågorna en efter en eller om du använder frågorna som en utgångspunkt för mer fritt associerande i relation till snö. Skriv också på ett sätt som passar dig, med långa eller korta svar. Det är innehållet som är det intressanta!

Svaren på frågelistan kommer att användas till en eller flera vetenskapliga artiklar på temat snö.

Bakgrundsuppgifter efterfrågas för att sätta svaren i ett sammanhang. Svaren arkiveras och tillgängliggörs för forskning och allmänhet av Folklivsarkivet. Frågelistan besvaras anonymt och deltagande är frivilligt.

Genom att svara på frågelistan samtycker du till att delta i projektet. Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke med omedelbar verkan. Var uppmärksam på att du behöver kunna identifiera ditt bidrag eftersom inga identifierande personuppgifter efterfrågas.  

Initiativtagare till frågelistan är Erika Lundell, etnolog vid Malmö Universitet. Information om frågelistan kan fås via mejl till Erika Lundell, erika.lundell@mau.se

Frågor om arkivering besvaras av Gabi Louisedotter, Folklivsarkivet, Lunds universitet: gabi.louisdotter@folklivsarkivet.lu.se

 

Frågelista

Några första tankar kring snö

Om du tänker på snö vad tänker du på då? Skriv fritt!

Snöminnen

Fanns det snö där du växte upp?  Berätta om hur du minns snön från din barndom eller första gången du kom i kontakt med snö. Skriv gärna om ett barndomsminne eller om en händelse som innehåller snö!

Snö då och nu

När och hur brukar det snöa där du bor? Ligger snön kvar? Hur länge?

Tycker du att snön är annorlunda nu än tidigare? Hur upplever du vintrarna nuförtiden jämfört med tidigare år? 

Aktiviteter

Om eller när det finns snö, brukar du göra något särskilt då? Några särskilda aktiviteter?

Har du rest till snön? Varför? Vad har det varit för slags resa?  Skulle du vilja åka till ställen med snö om du inte har snö där du bor?

Har du rest bort från snö? Varför? Vad har det varit för slags resa?

Erfarenheter av snö
Vad för olika slags snö har du erfarenhet av? Sätt gärna ord på olika sorters snö (tex blötsnö, kramsnö och så vidare). Berätta gärna hur snö känns, luktar, låter och hur den ser ut. 
 

Om du skulle berätta om snö för någon som inte har upplevt snö på samma sätt som du (till exempel någon som är mycket yngre än du eller vuxit upp någonstans utan snö), vad skulle du berätta då?

Åsikter om snö
Vad tycker du om snö? Vilka känslor dyker upp när du tänker på snö? Är det kopplat till någon särskild slags snö/snöaktivitet? 
När är snö som bäst? 
När är den som sämst?
Bakgrundsuppgifter
Jag är född (årtal):
Jag är: 
Nuvarande bostadsort: 
Uppväxtort:
Sysselsättning:
(Denna fråga är obligatorisk)
Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma attanvändas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Den här frågan är obligatorisk att besvara. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistan som metod har använts sedan arkivets början. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare.

Den här frågelistan besvaras anonymt. I den mån personuppgifter förekommer i svaren behandlas de omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person och anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet (http://www.folklivsarkivet.lu.se/kontakt/) om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitets-förvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85.

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet publiceras, lägg till min e-postadress för informationsutskick:
Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en lista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur genom att meddela expedition@folklivsarkivet.lu.se